Küsitlus

Kui sageli külastad oma perearsti?

Kanepi vald investeerib valla veetaristusse üle 600 000 euro

Foto: Pixabay

AS Võru Vesi alustab kevadel Valgjärve külas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitaristu projekteerimis- ning ehitustöödega. Projekti maksumus on ligi 945 000 eurot ilma käibemaksuta. Kanepi vald panustab projekti ligi 485 000 eurot, ülejäänu tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Valgjärve küla amortiseerunud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud, reoveepumplad ja reoveepuhasti, paigaldada puurkaevpumpla tehnohoonele õhukuivatus ning viia ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem vastavusse kaasaegsete nõuetega, millega tagatakse kõikidele klientidele toimiv ja tõrgeteta jätkusuutlik joogivee- ja kanalisatsiooniteenus. Rekonstrueerimistööde tulemusena paraneb elanike elukvaliteet ja vähenevad vee-ettevõtja kulutused hooldus- ja remonditöödele. 

Veevärgi ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise tulemusena väheneb looduskeskkonna reostatus, sealhulgas puhasti suubla. Veetorustike lekete vähenemise tulemusel säästetakse põhjaveevarusid ja vähendatakse liigvee infiltratsiooni kanalisatsioonitorustikesse.

Projekti projekteerimis- ja ehitustöid teostab riigihanke võitja Wesico Projekct OÜ ning omanikujärelevalvet teostab konsortsium Korbovek OÜ ja Lacados OÜ. Ehitustöödega alustatakse tänavu kevadel ning rekonstrueerimisega jõutakse lõpule 2023. aasta alguses. 

„Selle investeeringuga saab Valgjärve küla endale nõuetekohased vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Kanepi valla eelarvestrateegias on ka järgnevatel aastatel plaanis investeeringute jätkamine, et tagada tõrgeteta toimiv ühisveevärgisüsteem,“ kinnitas vallavanem Mikk Järv.

2022. aastal rekonstrueeritakse ka Prangli puurkaev, mida hakkab opereerima AS Võru Vesi. Kanepi valla eelarvest kulub selle investeeringu tarbeks 91 670 eurot. Lisaks on plaanis Kanepi aleviku Jõe tänava veetorustiku ehitamine liitumispunktidega, mille hinnanguline maksumus on 30 000 eurot. 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 19/01/2022 08:19:55

Lisa kommentaar