Küsitlus

Kas sind mõjutab sulaga kaasnev kruusateede lagunemine?

Volikogu kehtestas Setomaa valla üldplaneeringu

Setomaa vallavolikogu kehtestas neljapäeval, 24. novembril Setomaa valla üldplaneeringu.

Üldplaneering on kõige olulisem strateegiline kokkulepe, mis määrab ära valla ruumilise arengu lähiaastateks. Üldplaneeringu koostamine algatati pärast haldusreformi 2018.aasta sügisel ning selle valmimine vältas neli aastat.

Setomaa valla pindala on 463 km² ja valla üldplaneering on koostatud kogu Setomaa valla haldusterritooriumi kohta. Üldplaneeringu olulisemateks ülesanneteks on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine ning maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine. Üldplaneeringus on ühtlustatud ühinenud omavalitsuste üldplaneeringute maakasutus- ja ehitustingimused.

Koos üldplaneeringu koostamisega viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. Valla üldplaneeringu koostamise aluseks olid väga erinevad strateegilised dokumendid aga olulisemad olid Setomaa valla arengukava ja valdkondlikud arengukavad.

Kehtestatud üldplaneeringu valmimise protsessi ja sisu kommenteerides pidas vallavanem Raul Kudre oluliseks rõhutada planeeritud tööstusalasid ning miljööväärtuslikke alasid ja tänada kogu protsessi juhti: „Tegemist on väga olulise ja vajaliku arengudokumendiga mis määrab valla maakasutuse. Pean oluliseks, et kehtestatud üldplaneeringuga on näiteks planeeritud Obinitsa tööstusala arendamine ja kogu valla ulatuses on ära hinnatud miljööväärtuslikud alad ja need planeeringuga kehtestatud. Eks igasugused piirangud võivad tekitada vastuseisu, kuid samas on väga oluline, et me suudaksime säilitada Setomaa külaarhitektuuri eripära. Miljööväärtuste hoidmiseks on vallas olemas ka vastav toetusmeede. Tahan rõhutada, et kogu üldplaneeringu valmimise protsess on olnud pikk ja keerukas, väga paljude kooskõlastuste, avalikustamiste, kokkulepete ja vaidlustega. Kogu seda protsessi on suurepäraselt juhtinud meie majandus- ja arendusosakonna juhataja Erika Joonas. Suur tänu talle selle suure ja väga hea töö eest!“

Volikogu esimehe, Urmas Sarja sõnul peab ta üheks oluliseks üldplaneeringu väärtuseks seda, et ehitusjooned veekogude ääres on oluliselt täpsustunud ja saanud üheselt selgeks ja loodab juba kiiret üldplaneeringu uuendamist: „Ehituskeeluvööndid veekogude ääres on täpsustunud, kohati on ehituskeeluala oluliselt vähendatud ja paljud veeäärde ehitamised on saanud ühese ja lihtsa lahenduse. Loodan, et Setomaa vald areneb nüüd nii kiirelt, et täna kehtestatud üldplaneering jääb kitsaks ning mõne aasta pärast peaksime algatama juba uue üldplaneeringu koostamise.“

Setomaa valla kehtestatud üldplaneering on haldusreformi järgselt Kagu-Eestis kõige esimene üldplaneering mille menetlemine on jõudnud kehtestamiseni.

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 25/11/2022 14:38:24

Lisa kommentaar