Küsitlus

Mis sobib kõige paremini jõulukingiks?

Ilm täna
Võru
-4°
Põlva
-3°
Otepää
-4°
Tartu
-3°
Antsla
-3°
Valga
-3°
Räpina
-3°
Tõrva
-3°
Võru
-5°
Põlva
-4°
Otepää
-5°
Tartu
-4°
Antsla
-5°
Valga
-4°
Räpina
-4°
Tõrva
-4°
Võru
-5°
Põlva
-5°
Otepää
-6°
Tartu
-5°
Antsla
-5°
Valga
-5°
Räpina
-4°
Tõrva
-5°

Kohus andis õiguse LõunaLehele, kaebaja AS Võru Teataja jäi kaotajaks ja peab maksma üle 5500 euro

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Eesti Vabariigi Tartu maakohus andis oma otsuses õiguse LõunaLehele ja jättis rahuldamata AS Võru Teataja hagi ebaõigete faktiväidete, et AS Võru Teataja on rikkunud kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees ja Võrumaa Teatajat väljaandev AS Võru Teataja on pankrotiseisus, ümberlükkamise nõudes. Samuti ei peetud vajalikuks läbi vaadata hagi selles osas, et AS Võru Teataja juhatuse liiget ja peatoimetajat Kalev Annomit on kriminaalkorras karistatud. E-toimiku andmetel olid riigilõiv ja advokaaditasu AS Võru Teatajal 5020 eurot ning kohtukulud jäeti hageja ehk kaebaja AS Võru Teataja kanda. Lisaks nõudis kohus neilt välja veel ka 550 eurot LõunaLehe kirjastuse kasuks.

Peatselt 15 aastaseks saav Lõuna-Eesti suurim ajaleht LõunaLeht on oma ilmumisaastatel teinud head ja tasakaalustatud ajakirjandust: kohtukutsed pole paljude aastate jooksul veel postkasti potsatanud. Võru maakonnalehte välja andev AS Võru Teataja, kellel on tulnud kulutada kohtute uksi üsnagi arvukate kohtuprotsesside käigus, otsustas nüüd selle „vea“ parandada ja kaebas LõunaLehe kirjastuse kohtusse, nõudes valdavalt just majandusajakirjaniku ja oma endise reporteri Inno Tähismaa artiklis välja toodud ja LõunaLehe toimetuse poolt üle kontrollitud faktide ümberlükkamist.

Kuna Inno Tähismaal on kauaaegne majanduslehes Äripäev töötamise kogemus ning ta on olnud ka Bonnieri ajakirjanduspreemia nominent, siis võttis LõunaLeht avaldada tema informatiivse ja uudisekünnise ületanud artikli „Maakonnalehel üleval suur maksuvõlg ja pankrotiseis“, mille kohaselt „Võru maakonnalehte Võrumaa Teataja välja andev AS Võru Teataja pidi 15. aprilliks 2016. a. tasuma maksu- ja tolliametile sadadesse tuhandetesse küündiva maksuvõla, aga seda ei suudetud teha, mistõttu on ettevõte juhtkonna varasema tegevuse tõttu sattunud pankrotiseisu“.

Toimetusepoolne kontroll näitas andmete paikapidavust, lisaks oli Kalev Annom nimetanud Tähismaad „tugevaks majandusajakirjanikuks“, mis lisas viimase sõnadele kaalu ja usaldusväärsust.

Et asi oleks objektiivne ja tasakaalustatud, siis LõunaLeht käesolevaga ei avalda ei kaebaja AS Võru Teataja argumente ega ka vastuargumente LõunaLehte kirjastava OÜ Hansekoni poolt, vaid piirdub kohtuotsuse tsiteerimisel ainult kohtuotsuse osadega, mis kannab üldpealkirja: „Kohtu tuvastatud asjaolud ja nendest tehtud järeldused.“

Palume juba ette vabandust, et tavalugejalt nõuab kohtumaterjalist „läbilugemine“ tõsist vaeva ja pühendumist, kuid ka see annab elus uusi teadmisi ja kogemusi. Talitame nõnda selle nimel, et headel konkurentidel ei tekiks soovi järjekordselt kohtu poole pöörduda, kuna kohtus langetatud otsuse näol on tegemist avaliku ja konkreetse dokumendiga.

Ääremärkusena olgu selgitatud, et kohtusse kaebaja [AS Võru Teataja] on hageja, ja LõunaLeht ehk Hansekon OÜ on siis kostja.

Kohtu tuvastatud asjaolud ja järeldused

„Kohus leiab, et hagi ebaõigete faktiväidete, et AS Võru Teataja on rikkunud kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees, olles viivituses Maksu- ja Tolliameti otsusest tulenevate kohustuste täitmisega ja Võrumaa Teatajat väljaandev AS Võru Teataja on pankrotiseisus, ümberlükkamise nõudes, ei ole tõendatud ja tuleb jätta rahuldamata; hagi ebaõige faktiväite ümberlükkamiseks, et AS Võru Teataja juhatuse liiget ja Võrumaa Teataja peatoimetajat Kalev Annomit on kriminaalkorras karistatud, tuleb jätta läbi vaatamata.

***

27. oktoobril 2016. a toimunud eelistungil täpsustas hageja oma nõuet ning palus kohtul kohustada kostjat ümber lükkama ajalehe LõunaLeht paber- ja veebiväljaandes avaldatud väited, mille kohaselt on AS Võru Teataja rikkunud oma kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees, olles viivituses kohustuse täitmisega, hageja on pankrotiseisus ning Võrumaa Teataja peatoimetaja Kalev Annom on kriminaalkorras karistatud. Seega hagi aluseks on asjaolud, et kostja on väidetavalt esitanud hageja kohta järgmised andmed: AS Võru Teataja on rikkunud kohustusi Maksu-ja Tolliameti ees, olles viivituses Maksu- ja Tolliameti otsusest tulenevate kohustuste täitmisega; Võrumaa Teatajat väljaandev AS Võru Teataja on pankrotiseisus; AS Võru Teataja juhatuse liiget ja Võrumaa Teataja peatoimetajat Kalev Annomit on kriminaalkorras karistatud AS-ile Võru Teataja kahju tekitamise eest.

***

Poolte vahel ei ole vaidlust, et kostja avaldas nädalalehe LõunaLehe veebi- ja paberväljaandes hageja kohta 21.04.2016.a. artikli „Maakonnalehel üleval suur maksuvõlg ja pankrotiseis“, mille kohaselt „Võru maakonnalehte Võrumaa Teataja välja andev AS Võru Teataja pidi 15. aprilliks 2016.a. tasuma maksu- ja tolliametile sadadesse tuhandetesse küündiva maksuvõla, aga seda ei suudetud teha, mistõttu on ettevõte juhtkonna varasema tegevuse tõttu sattunud pankrotiseisu. Pankroti korral oleks aga muuhulgas ohus kohustuste täitmine ka raha ettemaksnud tellijate ees. .. Maksuvõlg on ettevõtte bilansis katmata, mis tähendab, et niipea, kui maksu- ja tolliamet nõude käiku laseb, on ettevõte maksejõuetu ja pankrotis. Võru Teataja suutis üheks aastaks antud maksetähtaja jooksul tasuda sadadesse tuhandetesse ulatuvast maksuvõlast ainult 24 000 eurot ehk 2000 eurot ühes kuus… Suur võlg tuli ilmsiks neli aastat tagasi, mil maksu- ja tolliamet lõpetas ettevõtte 2006-2009. aastate tegevuse osas maksurevisjoni. … Pärast kohtuotsuse jõustumist aasta aega tagasi arestis maksu- ja tolliamet võla katteks kõik Võru Teataja arveldusarved, sealhulgas ka ajalehe tellijate ja reklaamiandjate raha, ca 40 000 eurot. Kuivõrd arved olid kinni, anti ajalehte ligi kahe kuu jooksul välja erakuulutuste ja surmakuulutustest saadud sularaha eest… Lõpuks õnnestus sõlmida maksu- ja tolliametiga kokkulepe, mille kohaselt võeti kohustus tasuda 288 000 euro suurune maksuvõlg ühe aastaga. Täna on selge, et seda kohustust ei suudetud täita, mistõttu ähvardab ettevõtet taas arvete sulgemine. Suure maksuvõla tõttu on Võru Teatajal sõna otseses mõttes hing paelaga kaelas. Nimelt on ettevõte sisuliselt pankrotiseisus…Maksunõue Võru Teataja vastu on aga reaalne ning maksu- ja tolliamet tegutseb agaralt raha kättesaamise nimel (tl 32).“

Hageja palub kohustada kostjat ümber lükkama väited, et AS Võru Teataja on rikkunud kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees, olles viivituses Maksu- ja Tolliameti otsusest tulenevate kohustuste täitmisega ja Võrumaa Teatajat väljaandev AS Võru Teataja on pankrotiseisus.

Kostja leiab, et kostja on avaldanud andmeid vaid selle kohta, et AS Võru Teataja pidi tasuma 15. aprilliks 2016. a Maksu- ja Tolliametile sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuva maksuvõla ja hageja ei suutnud seda teha, AS-l Võru Teataja oli ja on jätkuvalt maksuvõlg, kostja avaldas oma artikli 21. aprillil 2016.a, s.o. ajal kui maksuvõlg oli ajatamata (maksuvõla tasumise algne tähtaeg oli 15. aprill 2016.a.), siis kirjeldatud andmed on tõesed. Kostja on seisukohal, et ta ei ole avaldatud artiklis väitnud, et AS Võru Teataja oleks pankrotis, vaid väljend „pankrotiseis“ on autori poolt äriühingu majandusolukorrale antud hinnang, mitte faktiväide, mille ümberlükkamist saaks nõuda.

Maksu- ja Tolliameti 21.04.2015.a otsusega 13-1/1531 (tl 33-36) rahuldati AS Võru Teataja taotlus ja kinnitati ajakava, kus viimase (2016.aasta 15.aprilli) makse suuruseks on fikseeritud 131 518,01 eurot, kuid samas märgiti, et selle otsuse muutmise eelduseks on jooksvate ja graafikujärgsete kohustuste tähtaegne täitmine maksukohustuslase poolt ning isikult enne viimase graafikujärgse osamakse tasumise tähtpäeva (s.o 15.04.2016.a.) maksuhaldurile esitatud põhjendatud taotlus maksuvõla tasumise ajatamiseks. Samuti vähendati ajatatud maksuvõlgadelt arvestatavat intressi määra 50% võrra otsuse vastuvõtmise päevast arvates. Maksu- ja Tolliameti 22.04.2016.a otsusega (tl 37-39) kinnitati uus ajakava seisuga 22.04.2016 summas 129 518,01 eurot, kus viimase 15.10.2017 seisuga maksevõla suuruseks on 95 518,01 eurot ning otsuse muutmise eelduseks taas jooksvate ja graafikujärgsete kohustuste tähtaegne täitmine maksukohuslase poolt ning isikult enne viimase graafikujärgse osamakse tasumise tähtpäeva (s.o. 15.10.2017) maksuhaldurile esitatud põhjendatud taotlus maksuvõla tasumise ajatamiseks. Samuti vähendati ajatatud maksuvõlgadelt arvestatavat intressi määra 50% võrra otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Kohus nõustub hagejaga, et Maksu- ja Tolliameti 22.04.2016 otsuses on fikseeritud, et hageja maksevõime tase on hea. Samas Maksu- ja Tolliameti otsuses on aga maksuvõlgade tasumise ajatamise taotluse rahuldamisel arvestatud asjaolu“ et isiku majanduslik olukord võib muutuda paremaks“. Seisuga 22.04.2016 on äriühingul põhimaksuvõlg summas 129 518,01 eurot ja intressivõlg summas 174 124,50 eurot (kokku maksuvõlg 303 642,51 eurot). Maksukohuslase maksuvõlad on tekkinud maksuhalduri 25.05.2012 maksuotsuse nr 12.2-3/3240-18 alusel ning 2015.a. veebruari- ja märtsikuu, 2016.a. märtsikuu deklaratsioonide alusel tasumisele kuulunud ning 31.03.2015 tasumisele määratud maksusummadest, maksu laekumise vahena ning sellelt arvestatud intressist. Maksu- ja Tolliameti maksuvõla tasumise ajatamise taotluse rahuldamisel arvestas maksuhaldur ka asjaolu, et maksuvõla tasumise ajatamise tagamiseks on varasemalt (20.04.2015) sõlmitud pandileping, millega on panditud AS Võru Teataja kuuluv kinnistu aadressil Tartu 17 Võru.

Kohus leiab, et vaidlusaluses artiklis avaldatu „Lõpuks õnnestus sõlmida maksu- ja tolliametiga kokkulepe, mille kohaselt võeti kohustus tasuda 288 000 euro suurune maksuvõlg ühe aastaga. Täna on selge, et seda kohustust ei suudetud täita“, väljendab kostja poolset hinnangut hageja poolsele Maksu- ja Tolliameti otsusest tulenevate kohustuste täitmisele. Kohus nõustub kostjaga selles, et artikli avaldamise ajal (21.04.2016) puudus Maksu- ja Tolliameti 22.04.2016 otsus, millega uuesti ajatati hageja maksukohustusi, kusjuures selle otsusega jäi muutmata maksuhalduri 21.04.2015 otsuse lisaga määratud ajakava 15.04.2016 osas, kus hageja pidi ajakava järgi tasuma maksuvõlga 131 518,01 eurot; uue otsusega on ajatatud maksuvõla tasumine seisuga 22.04.2016 alates 15.05.2016. Artikli juures on avaldatud maksuvõlgade tõend, millest nähtuvalt 19.04.2016 seisuga oli AS Võru Teataja maksuvõlg 129 518,01 eurot ja maksuintressid 137 502,52 eurot (tl 31).

Hageja ei ole taotlenud samas artiklis kostja poolt esitatud faktiväidete, mille kohaselt Võru maakonnalehte Võrumaa Teataja välja andev AS Võru Teataja pidi 15. aprilliks 2016.a. tasuma maksu- ja tolliametile sadadesse tuhandetesse küündiva maksuvõla; Võru Teataja suutis üheks aastaks antud maksetähtaja jooksul tasuda sadadesse tuhandetesse ulatuvast maksuvõlast ainult 24 000 eurot ehk 2000 eurot ühes kuus; pärast kohtuotsuse jõustumist aasta aega tagasi arestis maksu- ja tolliamet võla katteks kõik Võru Teataja arveldusarved, sealhulgas ka ajalehe tellijate ja reklaamiandjate raha, ca 40 000 eurot; lõpuks õnnestus sõlmida maksu- ja tolliametiga kokkulepe, mille kohaselt võeti kohustus tasuda 288 000 euro suurune maksuvõlg ühe aastaga, ümberlükkamist.

Haginõude lahendamise seisukohalt on keskse tähtsusega ka see, mida kostja hageja kohta avaldas, st kuidas pidi vaidlusalusest artiklist aru saama keskmine mõistlik lugeja. Kostja poolt avaldatu viitab sellele, et kostja avaldas hageja kohta hinnangu selle kohta, et hageja ei ole täitnud artikli avaldamise seisuga (artiklis täna) kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees, olles viivituses Maksu- ja Tolliametiga kokkulepitud kohustuste täitmisega. See hinnang ei sisalda andmeid. Väärtushinnangut on küll võimalik põhjendada, kuid mitte tõendada selle sisu tõesust või väärust, mistõttu puudub kohtul võimalus selle ümberlükkamiseks. Esitatud põhjendused ei tõenda ka selle hinnangu ebaõigsust. Kui ka avaldatut, et AS Võru Teataja on rikkunud kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees, olles viivituses Maksu- ja Tolliametiga kokkulepitud kohustuste täitmisega, saaks lugeda faktiväiteks, puuduvad tõendid, et tegemist oleks ebaõige faktiväitega, sest artikli juures oleva maksuvõlgade tõendi kohaselt oli 19.04.2016 seisuga AS Võru Teataja maksuvõlg 129 518,01 eurot ja maksuintressid 137 502,52 eurot (tl 31), Maksu- ja Tolliameti 21.04.2015.a otsusega 13-1/1531 (tl 33-36) kinnitatud ajakava kohaselt oli hageja 2016. aasta 15. aprilli makse suuruseks märgitud 131 518,01 eurot ja artikli avaldamise ajal oli see summa tasumata ning puudus veel otsus selle summa tasumise ajatamise kohta. Maksu- ja Tolliameti 22.04.2016 otsusest nähtuvalt (tl 37-39) on lisandunud hageja maksuvõlad ka käesoleva aasta märtsikuu maksudeklaratsioonide alusel tasumisele kuulunud maksude näol.

Kohus nõustub kostjaga, et ka väljend „pankrotiseis“ on kostja (autori) poolt hageja majandusolukorrale antud hinnang, mitte faktiväide, mille ümberlükkamist hageja saaks nõuda. Kostja on hagi aluseks oleva artikli pealkirjastanud „Maakonnalehel üleval suur maksuvõlg ja pankrotiseis“, ning väitnud, et niipea, kui maksu-ja tolliamet nõude käiku laseb, on ettevõte maksejõuetu ja pankrotis. Seega on kostja esitanud hinnangu hageja majandusseisu (maksejõuetuse) kohta. Kohus nõustub kostjaga, et taolise hinnangu andmist ei saa pidada alusetuks, kuna AS Võru Teataja 2014.a majandusaasta aruande kohaselt (tl 100-110, 2015.a. majandusaasta aruanne puudub) oli ettevõttel aasta lõpu seisuga raha 48 321 eurot ning materiaalset põhivara 43 838 euro väärtuses, samas oli maksuvõla suuruseks koos viivistega ca 300 000 eurot. Samas väärtushinnangut on küll võimalik põhjendada, kuid mitte aga tõendada selle sisu tõesust või väärust, mistõttu puudub kohtul võimalus selle ümberlükkamiseks.

Kohus leiab, et antud kontekstis on kostja poolt antud väärtushinnangud, et AS Võru Teataja on rikkunud kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees, olles viivituses Maksu- ja Tolliametiga kokkulepitud kohustuste täitmisega ja Võrumaa Teatajat väljaandev AS Võru Teataja on pankrotiseisus. Väljendit pankrotiseisund on kostja käesolevas asjas avaldamise kontekstist nähtuvalt käsitlenud, lähtudes oma subjektiivsest õigusetõlgendusest. Kohus peab vaidluse korral tuvastama, mida kostja mõistliku inimese arusaama järgi üldsusele avaldas; see, mida avaldaja on ise silmas pidanud, ei ole oluline. Artiklis on kostja käsitlenud tagajärgi, mis kaasnevad hageja pankroti väljakuulutamisega. Seega on kostja artiklis eristanud, et hinnang pankrotiseis ja pankroti väljakuulutamine on erinevad mõisted.

Poolte vahel ei ole vaidlust, et 21.04.2016.a artiklis nii paber- kui veebiväljaandes sisaldub lõik: „Võru Teataja maksuvõlg tekkis aastatel 2006-2009, mil ettevõtte raamatupidamise eest vastutas vastavalt Äriseaduslikule ainuke juhatuse liige ja allkirjaõiguslik isik Kalev Annom, raamatupidajaks oli Lea Veisner. Nii Annomi kui Veisneri tegevuse suhtes algatati 2009. aasta sügisel kriminaalasi grupiviisilise kuriteo toimepanemise kohta. Uurimise käigus selgus, et Veisner oli firma arvelt kinni maksnud muuhulgas Annomi isikliku sõiduauto, korteri ja suvilaga seotud kulutusi. Kokku pandi kontrollitud nelja aasta jooksul ettevõttest kõrvale üle nelja miljoni krooni! Näiteks ainuüksi selgitusega „tšekid-lilled“ kanti firma kontodelt välja nelja aasta jooksul 743 279 krooni! Annomil oli koos Veisneriga ka ühisfirma osaühing WRO. Veisner sai tingimisi karistuse, Annomile mõisteti kokkuleppemenetluses karistuseks ühiskondlikult kasulik töö (tl 32)“

Hageja on palunud kohustada kostjat ümber lükkama ebaõige väite selle kohta, et AS Võru Teataja juhatuse liiget Kalev Annomit on kriminaalkorras karistatud AS-ile Võru Teataja kahju tekitamise eest. Hageja leiab, et avaldades hagejat puudutavas artiklis andmeid hageja juhatuse liikme ja hageja väljaande peatoimetaja kohta, on kostja avaldanud andmeid hageja kohta VÕS § 1047 mõttes, mille ümberlükkamist on hagejal õigus nõuda. Kuigi viidatud lausetest ei tulene otsesõnu (st kasutatud ei ole sama sõnade järjestust), et AS Võru Teataja juhatuse liiget ja Võrumaa Teataja peatoimetajat Kalev Annomit on kriminaalkorras karistatud AS-ile Võru Teataja kahju tekitamise eest, saab viidatud lauseid mõista vaid nii, et Kalev Annomit on kriminaalasjas (kriminaalkorras) karistatud. Kokkuleppemenetluses tehakse KrMS § 248 lg 1 p 5 järgi kohtuotsus süüdistatava süüdimõistmise kohta. Hageja on esitanud väljavõtte karistusregistri teatest selle kohta, et Kalev Annomil puudub kehtiv karistus (tl 42). Kalev Annomi suhtes lõpetati kriminaalmenetlus oportuniteedipõhimõttel KrMS § 202 alusel (tl 40-41). Seega on kostja avaldanud hageja kohta ebaõigeid andmeid.

Kostja leiab, et VÕS § 1047 lg 4 sõnastusest tulenevalt saab ebaõigete andmete ümberlükkamist nõuda kannatanu, s.o. isik, kelle kohta taolisi andmeid on esitatud. Kostja on seisukohal, et olukorras, kus isik, kelle kohta andmeid esitati, nende ümberlükkamist ei nõua, ei saa taolist nõuet esitada ka keegi teine, kelle huvi võiks andmete avaldamine kaudselt mõjutada. Ainuüksi asjaolu, et K. Annom on Võrumaa Teataja peatoimetaja ei tekita hagejale õigust nõuda K. Annomi kohta esitatu ümberlükkamist. Peale selle hagiavalduses viidatud artiklis ei ole väidetud, et Kalev Annom on kriminaalkorras karistatud. Süüdistatav/kahtlustatav ei pea menetluse lõpetamisega nõustuma ning juhul, kui ta leiab, et ei ole kuritegu toime pannud, on tal võimalik tõendada oma süütust edasise menetluse käigus. Nõustudes menetluse lõpetamisega on Kalev Annom möönnud, et ta on toime pannud kahtlustuses kirjeldatud kuriteo ning nõustunud selle hüvitamiseks tegema ühiskondlikku tööd. Kuigi ei ole tegemist süüdimõistmisega ja karistusega kriminaalmenetluse seadustiku ning karistusseadustiku mõttes ning K. Annomit ei ole karistatud kriminaalkorras, on tegemist kuriteo toimepanemisele järgnenud kohustuse (üldkasuliku töö) kandmisega, mida igapäevases keeles võib nimetada karistuseks.

TsMS §3 lg 2 kohaselt menetleb kohus tsiviilasja seaduses ettenähtud juhul ka siis, kui isik pöördub kohtusse teise isiku või avalikkuse eeldatava seadusega kaitstud õiguse või huvi kaitseks. Kohus nõustub kostjaga, et väide, et „Annomile mõisteti kokkuleppemenetluses karistuseks ühiskondlikult kasulik töö“ ei käi hageja kohta ning ei riku hageja õigusi, hageja ei ole selles osas kannatanu VÕS § 1047 lg 4 mõttes. Samuti ei ole tegemist seaduses ettenähtud juhuga, kus isik saab pöörduda kohtusse teise isiku või huvi kaitseks. Kohus ei nõustu hagejaga, et äriühingu juhi ja äriühingu poolt väljaantava ajakirjandusväljaande peatoimetaja isiku kohta esitatud ebaõiged andmed on ühtlasi andmed äriühingu kohta, mille ümberlükkamist äriühing saab nõuda. TsMS § 423 lg 2 p 2 kohaselt võib kohus hagi läbi vaatamata jätta, kui hagi ei ole esitatud hageja seadusega kaitstud õiguse ega huvi kaitseks või eesmärgil, millele riik peaks andma õiguskaitset või kui hagiga ei ole hageja taotletavat eesmärki võimalik saavutada. Seega tuleb hagi faktiväite ümberlükkamiseks, et AS Võru Teataja juhatuse liiget ja Võrumaa Teataja peatoimetajat Kalev Annomit on kriminaalkorras karistatud, jätta läbi vaatamata.

***

Neil asjaoludel tuleb hageja poolt esitatud nõuded kostja poolt avaldatud väidetava kahe ebaõige faktiväite ümberlükkamise osas jätta rahuldamata, kolmanda osas jätta läbi vaatamata.

TsMS § 162 lg 1 kohaselt kannab hagimenetluses kulud pool, kelle kahjuks otsus tehti. TsMS § 168 lg 2 kohaselt kannab hageja menetluskulud, kui hagi jäetakse läbi vaatamata. Kohus, jättes hagi osaliselt rahuldamata ja osaliselt läbi vaatamata, jätab menetluskulud hageja kanda.”

Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul.

Autor: LL
Viimati muudetud: 25/01/2017 08:40:59

Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia