Küsitlus

Kuidas võitled jääga oma koduümbruses?

„Kas meid hoitakse meie tahte vastaselt kinni?”

Põlvamaa Lootvina elanikud Marja Marga ja Heili Muuga näeksid oma küla meeleldi Tartumaa koosseisus loodavas Kastre vallas, kuid oma vald ei lubanud neid ära. Foto: Maarius Suviste

Küla tahtis minna teise valla koosseisu. Enne otsuse tegemist korraldas vald küsitluse, mis näitas, et rahvas tahab ära. Volikogu ütles aga ühel häälel ning kindlalt ei. „Seaduse järgi tehakse rahvaküsitlus, aga selle tulemust arvesse võtma ei pea. Tundub, et see on minu kui kodaniku täielik lollitamine. Kas see ongi demokraatia Eesti Vabariigis?” küsis külaesindaja.

Meie südames leegib ebaõigluse tunne, sest kardame, et volikogu liikmed otsustavad meie küla rahva tahte vastaselt meie saatuse,” ütles küla eestkõneleja Marju Marga eelmisel nädalal päev enne volikogu istungit. Külarahval tekkis küsimus, kas neid hoitakse tõesti nende endi tahte vastaselt kinni.

Kuid läheme kõigepealt ajas veidi tagasi. Põlvamaa Vastse-Kuuste valla Lootvina ja Logina küla elanikud esitasid mullu detsembris volikogule ühise ettepaneku muuta piire ja liita külad Tartumaa Haaslava vallaga.

Märtsi keskel korraldas Vastse-Kuuste vallavalitsus rahvaküsitluse Lootvina ja naaberküla Logina elanike seas.

Nimekirja kantud Lootvina küla 112 hääleõiguslikust elanikust osales küsitlusel 69 (61,6%). Küsimusele „Kas toetate Lootvina küla üleandmist Vastse-Kuuste vallalt Haaslava vallale?“ vastas jaatavalt 54 ning eitavalt 15 inimest. Logina küla hääleõiguslikke elanikke on 48, küsitlusel osales neist 15. Jaatavalt vastanute arv oli viis, eitavalt vastas 10 elanikku.

Seega tahab Lootvina külas 78% hääletanutest liituda Haaslava vallaga (sügisest Kastre vald, mis tekib Haaslava, Võnnu ja Mäksa valla ühinemisel) ning mitte minna koos Vastse-Kuuste vallaga sügisest Põlva valla (liituvad Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste vald) koosseisu.

Tunti hämmingut ja ebaõiglust

Meie rahvas usub, et parem on olla Tartumaa osa, ja ka meie ajalooline taust on Tartu suunas olnud, Võnnu kihelkonnas, ning suurem osa meie elanikke sõidab iga päev Tartusse tööle,” ütles külaelanik Marju Marga.

See aga volikogule korda ei läinud. Nädala eest neljapäeval kell üheksa istungit alustanud vallavolikogu otsustas ühel häälel, et on küla lahkumise vastu.

Oleme hämmingus. See on ebaõiglus, see on rahva tahte vastu. Volikogul on kohustus rahvaküsitlust korraldada, kuid mitte selle tulemust arvestada. Kuidas saab selline seadus õiglane olla?” küsis Marga. „Kas tõesti teavad kaheksa volikogu liiget paremini, mis saab hea olema meie külale, kui meie küla 54 inimest?”

Volikogu otsuse eelnõust on lugeda, et Logina küla hääleõiguslikud elanikud valdavalt ei pooldanud Logina küla üleandmist Haaslava vallale, sest sellest tulenevalt lõhuks ainult ühe küla (Lootvina küla) üleandmine Haaslava valla koosseisu nii kohaliku kogukonna terviklikkust kui ka Vastse-Kuuste valla haldusala kompaktsust.

Lootvina ja Logina küla elanike ettepanekus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks on ühe põhjusena märgitud töökohtade olemasolu ja teenuste tarbimine Tartu linnas. Volikogu hinnangul ei takista Lootvina küla kuulumine tulevasse Põlva valda külaelanikel kuidagi eespool nimetatud teenuste jätkuvat tarbimist Tartu linnas. Tegemist ei ole seaduse mõistes avalike teenustega. Vastse-Kuuste vald on siiani tasunud õigeaegselt kõik kohustused, mis on tekkinud seoses vallaelanike avalike teenuste tarbimisega väljaspool Vastse-Kuuste valla piire, ning nimetatud kohustusi on lubanud asuda täitma ka moodustuv Põlva vald,” on dokumendis kirjas.

Külaelanik: oleme hüüdja hääl kõrbes

LõunaLeht käis eelmisel reedel, päev pärast volikogu istungit Lootvinas. Külakeskuses saime kokku nii külaesindaja Marju Margaga kui ka Heili Muugaga.

Kartsime, aga ei uskunud, et selline otsus tuleb,” ütles üle 20 aasta Lootvinas elanud Muuga selle kohta, mida ta arvab volikogu otsusest mitte lubada küla Tartumaale. „Läksime ka volikogu istungile kohale. Hea, et meile ikka sõna anti. Kui otsus oli tehtud, tulime kohe ära. Loomulikult pettumus.”

Nad näevad volikogu mittenõustumises mitut vastuolu. Näiteks: „Rahvaküsitlus korraldati kahes külas eraldi, mitte ühtsele kogukonnale. Mittenõustumise põhjusena rõhutas volikogu aga just ühe tervikliku kogukonna lõhkumist. Siiani oleme meie aga Loginaga tõesti tegutsenud ühtse kogukonnana – nii MTÜs, külakeskuses kui ühisüritustes. Meie ei näe mingit põhjust, miks see tulevikus peaks olema teisiti olenemata ühinemise suunast. Kogukonna moodustavad vabatahtlikult kogukonda kuuluda tahtvad inimesed, mitte haldusala piirid.”

Margale jäi tunne, et volikogu keskendus Logina küla heaolule (seal elab 52 inimest) Lootvina küla arvelt (elab 127 inimest).

Kui me oleme üks kogukond, siis peaks arvestama enamuse soovi. Ja kui liita rahvaküsitluse tulemused, siis kahe küla peale kokku soovis Haaslavaga liituda 70,2 protsenti hääletanutest,” ütles Marga. Ta pani volikogu liikmetele südamele: „Meie oleme valinud teid, volikogu, heas usus, et te esindate meie huve. Praeguses olukorras tunneme end petetuna, sest vaatamata meie, külarahva enamuse soovile ning sellega seoses tehtud suurele koostööle ja aktiivsusele, oleme hüüdja hääl kõrbes.”

Lootvina külarahvas volikogu otsust kohtusse ei kaeba.

Volikogu juht: seadus võimaldab lahkuda ka edaspidi

Päev pärast volikogu istungit soovisime kommentaari ka Vastse-Kuuste volikogu juhilt Inge Kallelt.

2016. aasta detsembri keskpaigani ei olnud volikogul mingeid indikatsioone, et Lootvina küla soovib lahkuda. Lootvina ja Logina elanike ja külaseltsi liikmete koostöö valla teiste külade, seltside ja asutustega on olnud väga tihe. 1.–5. detsembrini toimunud küsitlusel Põlva vallaga ühinemise kohta oli võimalik anda ka eitav vastus. Vastse-Kuuste vald oli ühinevatest valdadest ainus, kust ei tulnud ühtegi vastuhäält,” selgitas ta. Siinjuures tasub märkida, et rahvaküsitlusest võttis osa nimekirja kantud 1050 Vastse-Kuuste valla elanikust 42.

Meie üllatuseks laekus eelmise aasta 13. detsembril Lootvina ja Logina küla kiri (dateeritud 28.11.2016) sooviga liituda Haaslava vallaga. Eelmise nädala volikogu istungil ütlesid Lootvina küla esindajad, et mõte lahkuda tuli detsembri keskel, kui Haaslava vald tegi neile sellise ettepaneku,” rääkis Kalle. „Analüüsisime põhjalikult olukorda ja küsitluste tulemusi ning leidsime, et sellist olulist otsust ei saa teha kiirustades. Arvestada tuleb kõiki asjaolusid ja kogu piirkonna terviklikkust.”

Kalle ütles, et kui võtta aluseks nimekirja kantud hääleõiguslike Lootvina elanike arv ja asjaolu, et tulevase Kastre vallaga soovis liituda 54 küsitluses osalenut, saab ära minna tahtjate protsendiks 48,2. Vahetult Tartumaaga piirnevas Logina külas soovis aga lahkuda ainult viis inimest (10,4%).

Kahe küla peale kokku soovis 160 hääleõiguslikust inimesest lahkuda 59, mis on selge vähemus,” ütles ta. „Lootvina külla kavandatud investeeringud ja sealne külamaja on olulised ka Logina küla elanikele. Volikogu liikmed märkisid oma sõnavõttudes, et otsus mitte alustada menetlust Lootvina küla üleandmiseks on tehtud lähtudes Vastse-Kuuste valla kui tervikliku kogukonna huvidest.”

Aga ikkagi – mida halba oleks sellest tulnud, kui Lootvina küla oleks liitunud teise vallaga? „Volikogu liikmete ja vallaametnike poole on pöördunud inimesed, kes on tundnud muret selle pärast, et kas nüüd peab hakkama asju ajama täiesti võõra vallaga,” ütles Kalle. „Volikogu leidis, et kuigi lahkumise initsiatiivgrupp on õhinapõhiselt väga aktiivne, on Lootvinas siiski suur hulk neid inimesi, umbes 50 protsenti, kes pole selgelt väljendanud oma soovi lahkuda. Me ei tohiks ka neid unustada, eriti arvestades olukorda, kus on niigi palju segadust ja määramatust seoses haldus- ja riigireformiga. Kui soov lahkuda säilib, võimaldab seadus teha seda ka edaspidi.”

Volikogu esimehe sõnul oleks lisaks Lootvina küla üleandmisega nõustumise korral tekkinud olukord, kus küla oleks jäänud oma asendi tõttu Põlva valla territooriumile, Logina ja Vastse-Kuuste vahele.

Autor: Maarius Suviste
Viimati muudetud: 06/04/2017 06:17:38

Lisa kommentaar