Küsitlus

Kas oled alustanud grillimishooaega?

Koolide ühendamine, sulgemine ja vähendamine täiendab töötute ridu

Arvatavalt kümneid Kagu-Eesti koolijuhte ja õpetajaid ootab lähiajal vajadus leida endale uus töökoht. Suletavas Ruusa koolis toimub õpetajate kollektiivne koondamine. Foto: LLi arhiiv

Koolireform ei too Kagu-Eestis väidetavalt enamjaolt kaasa suurt muud, kui et mitmete koolide õpilastel tuleb lihtsalt harjuda kooli uue nimega. Samas aga on teada, et õige mitmetel senistel koolitöötajal tuleb leida uus töökoht – näiteks ainuüksi Põlva vallas tuleb arvatavalt seitsmel inimesel leppida koondamisega.

16 Kagu-Eesti haridusasutust lõpetavad sel kevadel viimast korda õppetöö senise nime all ja alustavad sügisel uue kooli või lasteaiana. Või mõnel puhul ainult lõpetavad. Näiteks ei saa koolijütsid enam oma esimest aabitsat Õrus Valgamaal.

„Õru lasteaed-algkool liitub alates 1. septembrist Tsirguliina kooliga – Tsirguliina kooli puhul on tegemist asutusega, mis annab nii alus- kui ka põhiharidust,” selgitas LõunaLehele Valga haridusvaldkonna asevallavanem Maarja Mägi. „Õru alevikus jätkatakse alushariduse andmist ning sinna jääb [lasteaia] liitrühm, algkooli osa viiakse üle Tsirguliinasse ning õppekoht Õru alevikus suletakse. Õppekoha sulgemise põhjuseks on õpilaste vähesus. Sellel õppeaastal ei alustanud kooli esimeses klassis õpinguid mitte ühtegi last, järgmisel õppeaastal oleks koolis praeguste teadmiste järgi maksimaalselt seitse õpilast. Praegusesse Õru koolihoonesse kolib raamatukogu ning seda saab kasutada edaspidi kogukonnakeskusena. Pedagoogilisest personalist koondatakse üks õpetaja.”

Põlva vallas lõpetavad juriidiliselt, aga mitte sisuliselt tegevuse seni oma nime kandnud põhikoolid Tilsis, Ahjal, Moostes ja Vastse-Kuustes. Kõik need liidetakse Põlva kooli koosseisu. Abivallavanem Koit Noogi sõnul ei too see õppuritele kaasa erilisi muudatusi.

„Tuleb harjuda kooli uue nimega, sügisest on uus direktor – seda ikka juhtub – ja õppejuht, väikestest klassidest, kus kahepeale vähem kui 16 õpilast, võib majapõhiselt moodustada liitklasse. See puudutab Tilsit ja Ahjat,” selgitas Nook. „Valdaval enamikul õpilastest õppetööga seotud muudatusi ei ole. Väiksemaid vajadusi harjumusi muuta on kindlasti mitmeid.”

Koondatavate täpne arv selgub tema sõnul peale uue kooli töötajaskonna komplekteerimist. Esialgu arvestab Põlva vallavalitsus seitsme töökoha vähenemisega. Seni on koondamisteade saadetud koolide direktoritele. Ametis olev juht valmistab ette uue õppeaasta: konkursid, kokkulepped töökoormuste ja ülesannete osas.

„Kõik koondatavad saavad kandideerida kõigile vabadele töökohtadele,” vastas Põlva abivallavanem küsimusele, kas mõni koondatav saab jätkata tööd uues ühendkoolis mõnel teisel ametikohal.

Võrumaal Rõuge vallas liidetakse Haanja, Varstu ja Mõniste kool sügiseks Rõuge kooli mütsi alla. Mida see õpilastele tähendab ja mida muudab?

„Õppetöö jätkub 1. septembrist kõigis nimetatud õppekohtades ja kõigil põhikooli õppeastmetel endises mahus. Õpilaste ja lapsevanemate jaoks õppetöö korralduses olulisi muutusi ei tule. Õpe toimub kõigi jaoks omas tuttavas keskkonnas. Ühendatud koolis võetakse õppimise aluseks uuendatud õppekava, mida esimese ühtse koolina toimiva õppeaasta jooksul kindlasti koostöös vastavalt vajadusele täiendatakse,” sõnas Rõuge abivallavanem Kadri Kangro.

„Kolme õppekoha õpilaste jaoks muutub kooli nimi, mis on ilmselt esialgu kõige rohkem tuntav muudatus. Õpilaste jaoks peab säilima stabiilsus ja hea õpikeskkond ning koolide liitmine ei tohi takistada ühegi õpilase õpiteed,” lisas ta.

Ühendkooli direktorina jätkab Kangro sõnul Rõuge põhikooli senine direktor Annika Kuus, kelle ülesandeks on komplekteerida ühendatud koolile sobiv juhtkond ning luua uus juhtimismudel. Hiljemalt maikuus on uue asutuse struktuur selge ja siis saab abivallavanema sõnul täpsemalt vastata ka küsimustele, kui mitu ühendatavate koolide senist töötajat koondatakse ning kas mõni neist saab uues ühendasutuses mõnes teises ametis jätkata.

Käesolev õppeaasta on viimane Ruusa põhikoolis Põlvamaal Räpina vallas. 1772. aastasse küündiva ajalooga kooli sulgemisplaanid on aktiivsete kohalike inimeste vastuseisu tõttu leidnud laiemat kõlapinda, aga vallavolikogu otsust see ei vääranud.

„Ruusa põhikooli tegevus lõpetatakse 31. augustist. Räpina valla haridusasutuste analüüsist selgus, et ligikaudu pooled Ruusa piirkonna õpilastest käivad juba praegu koolis mujal, näiteks Räpina ühisgümnaasiumis, Viluste põhikoolis või naabervaldade koolides,” selgitas Räpina abivallavanem Piret Rammo.

Rammo märkis, et Ruusa piirkonnast jõuab Räpinasse bussiga kuni 25 minutiga ja Vilustesse kuni 20 minutiga.

Räpina vallas tehti üks oluline haridusalane muudatus veel: Mehikoormas tulevast õppeaastast enam põhikooli lõpudiplomit (kolmas kooliaste) ei saa. Õppetegevus jätkub esimesest kuni kuuenda klassini. Abivallavanem viitas taas haridusasutuste võrgu analüüsile, milest selgus, et ka Mehikoorma piirkonna õpilastest ligikaudu pooled käivad koolis mujal.

Mitukümmend Ruusa kandi last ja mõned Mehikoorma noored peavad uuest õppeaastast võtma ette senisest pikema koolitee. Nii tundis LõunaLeht huvi, kas ja kuidas kavatseb Räpina vald sügisest korraldada nende transporti teistesse koolidesse. Rammo sõnas, et aprillis lõpus toimub Mehikoormas selleteemaline kohtumine viie kolmanda astme koolinoore ja nende vanematega ning mai algul 21 Ruusa kandi õpilase ja nende vanematega.

„Lastevanematele on edastatud palve selleks kohtumiseks mõelda, millises koolis nad soovivad oma laste haridustee jätkumist ning missugust transpordiühendust täpsemalt vajatakse,” sõnas abivallavanem. „Transpordikorraldusel võetakse arvesse ka laste soove erinevates huviringides ja -tegevustes osalemise võimaldamiseks.”

Ruusa põhikoolis töötab kooli kodulehe andmetel koos tugipersonaliga 15 inimest. Mehikoorma koolis on kaheksa õpetajat. Kuna väikestes koolides õpetab üks õpetaja sageli mitut õppeainet, siis Mehikoorma põhikoolis ei too kolmanda kooliastme ja selles õpetatavate ainete kaotamine Rummo sõnul kaasa õpetajate massilist koondamist. Kvalifikatsiooninõuetele vastavatele õpetajatele pakutakse tema kinnitusel võimalust töötamist jätkata, seda küll mõningatel juhtudel muutunud koormusega.

„Ruusa põhikooli tegevuse lõpetamise tulemusena toimub kollektiivne koondamine õpetajate osas, kellel on tähtajatud töölepingud. Kõigil, ka direktoril, on võimalus jätkata tööd valla haridusasutustes vabadel ametikohtadel, kuid lõpliku otsuse teevad inimesed ise,” ütles Räpina abivallavanem.

Kanepi vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö spetsialist Eda Tarend ütles, et Krootuse ja Saverna põhikoolid jätkavad lasteaed-põhikoolidena, nendega liidetakse kohalikud lasteaiad. Lasteaedade ega koolide füüsiline asukoht ei muutu.

„Ühendades üheks asutuseks lasteaia ja põhikooli, on eesmärgiks moodustada ühtlane, toimiv ja optimaalse juhtimisulatusega haridusvõrk, kus oleks tagatud kõikidele piirkonna lastele ühtlaselt kvaliteetne haridus alates lasteaeda minekust kuni põhikooli lõpuni,” kirjeldas Tarend reformi. „Põhikooli parimates huvides on, et lasteaiast tuleksid kooli heal tasemel koolivalmiduse saavutanud lapsed. Lasteaialapse parimates huvides on liikuda sujuvalt lasteaiast kooli. Haridusasutuse stabiilsel juhtimisel ja personalil on oluline roll haridusalase kindlustunde tagamisel lastevanemate hulgas ja üldse kogukonnas.”

Tarendi teatel saab mõlemal koolil olema täiskohaga direktori ametikoht ja ühinevate asutuste suurus võib tuua kaasa vajaduse täiendavate töökohtade järele – personali koosseisus ei nähta ette vähenemist. Nii koolidel kui lasteaedadel jääb alles oma hoolekogu ja lasteaedade töötajate töölepingud viiakse muutmata kujul üle koolide alla.

Koolireform Kagu-Eestis 2024

Valgamaa
Õru lasteaed-algkool Valga vallas liidetakse Tsirguliina kooliga, iseseisva asutusena lõpetab tegevuse.

Võrumaa
Haanja kool, Mõniste kool, Varstu kool Rõuge vallas lõpetavad tegevuse, lasteaiaosad liidetakse Rõuge lasteaiaga, kooliosad Rõuge põhikooliga.

Orava kool Võru vallas lõpetab tegevuse, kool liidetakse Kääpa põhikooliga.

Sõmerpalu lasteaed ja Parksepa lasteaed lõpetavad tegevuse ning liidetakse Väimela lasteaiaga, ühiseks nimeks saab Võru valla lasteaed Lõunapärlid.

Põlvamaa
Ruusa põhikool Räpina vallas lõpetab tegevuse.

Mehikoorma põhikool Räpina vallas lõpetab tegevuse kolmandas kooliastmes.

Veriora lasteaed Räpina vallas liidetakse Viluste põhikooliga.

Krootuse lasteaed Kanepi vallas liidetakse Krootuse põhikooliga, ühisnimeks saab Krootuse kool.

Saverna lasteaed Kanepi vallas liidetakse Saverna põhikooliga, ühisnimeks saab Saverna kool.

Mooste mõisakool, Vastse-Kuuste kool, Tilsi põhikool, Fr. Tuglase nimeline Ahja kool lõpetavad iseseisva õppeasutusena tegevuse ning liidetakse Põlva kooliga.

 

Autor: VIDRIK VÕSOBERG
Viimati muudetud: 22/04/2024 08:52:47

Lisa kommentaar